អក្សរ​ខ្មែរ​សូរ​បរទេស

នៅ​ថ្ងៃ​ពុធទី​២៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០០៨ គណៈកម្មាធិការជាតិ​​ភាសា​​ខ្មែរ​ (គ.ជ.ភ.ខ.)បាន​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​សរសេរ​ជា​អក្សរ​ខ្មែរ​នូវ​សូរ​បរទេស​មួយ​ចំនួន ដែល​យើង​តែង​តែ​ប្រទះ​តាម​រយៈ​កម្ចី ដោយ​អនុម័ត​យក​សំណើ​របស់​ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ច័ន្ទ​ សំណព្វ ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ ដោយ​ផ្អែក​លើ​វចនានុក្រម​សម្តេច ជួន ណាត និង​ លើ​ឯកសារ​ឯទៀត។

សូរ​ទាំង​នោះ​មាន៖

  • [g] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ “ហ្គ”;
  • [f] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ “ហ្វ”;
  • [ӡ] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ “ហ្ស”;
  • [ʃ] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ “ស្ហ”;
  • [s] / [z] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ “ស”។

(ដក​ស្រង់​ពី ព្រឹត្តិ​បត្រ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​ភាសាខ្មែរ លេខ ១ ឆ្នាំ​២០០៨)

Advertisements