សារាចរ​ណែនាំ

សារាចរ​ណែនាំ​ស្តីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ក្នុង​លិខិត​ស្នាម​ផ្លូវ​ការ

(ដក​ស្រង់​ពី ព្រឹត្តិ​បត្រ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​ភាសាខ្មែរ លេខ ១ ឆ្នាំ​២០០៨)

Advertisements