ពាក្យ​កម្លាយ​ព្យាង្គ​តម្រួត (០៦)

តារាង​ពាក្យ​ព្យាង្គ​តម្រួត​ (០៦)

(ដក​ស្រង់​ពី ព្រឹត្តិ​បត្រ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​ភាសាខ្មែរ លេខ ៣ ឆ្នាំ​២០១០)

Advertisements

ពាក្យ​កម្លាយ​ព្យាង្គ​តម្រួត (០៥)

តារាង​ពាក្យ​ព្យាង្គ​តម្រួត​ (០៥)

(ដក​ស្រង់​ពី ព្រឹត្តិ​បត្រ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​ភាសាខ្មែរ លេខ ៣ ឆ្នាំ​២០១០)

ពាក្យ​កម្លាយ​ព្យាង្គ​តម្រួត (០៤)

តារាង​ពាក្យ​ព្យាង្គ​តម្រួត​ (០៤)

(ដក​ស្រង់​ពី ព្រឹត្តិ​បត្រ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​ភាសាខ្មែរ លេខ ៣ ឆ្នាំ​២០១០)

ពាក្យ​កម្លាយ​ព្យាង្គ​តម្រួត (០៣)

តារាង​ពាក្យ​ព្យាង្គ​តម្រូត​ ០៣

ពាក្យ​កម្លាយ​ព្យាង្គ​តម្រួត (០២)

តារាង​ពាក្យ​ព្យាង្គ​តម្រូត​ ០២